Tagline

1. Inleiding

De infoavond vond plaats op zaterdagavond 16 februari. Deze strekte ertoe om een laatste “brainstorm”-bijeenkomst te houden voordat het grote werk begint, omdat we merkten dat onze intenties nog niet ver genoeg verspreid raakten. De opkomst was een succes: veel stammers van alle generaties zijn nog eens naar het college gekomen, en sloten de avond gepast af met een goede portie discussies en verhalen van vroeger op de stambar in het jinlokaal.

Voorafgaand aan de infoavond zaten we al twee keer samen met een selecte groep, in augustus en november. Hier kregen de eerste ideeën vorm.

Hieronder volgt een kort verslag van (i) de presentatie zelf, (ii) de werkwijze die we nu zullen hanteren om alles concreet uit te werken en (iii) een synthese van alle ideeën die we van jullie gehoord hebben.

2. De presentatie 

De presentatie was een korte voorstelling van wat de actieve leiding als goed startplan zag voor ons jubileum. Omdat we van mening zijn dat concrete organisatie aan zowel stam als actieve leiding toekomt, is de presentatie nog eerder algemeen gebleven. Het honderdjarig bestaan van Lod Lavki zou uit vier delen bestaan: een formeel jubileum, een tentoonstelling, een nakamp voor de stammers en een avondfeest.

o JUBILEUM

(hoofd binnen de huidige leiding: Joris Gruyters) – Onder “jubileum” verstaan wij een formele viering waarmee wij ons honderdjarig bestaan aftrappen. Dit zou beginnen met een viering in de kathedraal om 10u ’s ochtends. Nadien zou een ontvangst op het stadhuis en een aansluitende receptie volgen. Hier zouden wij graag wat beeldmateriaal tonen, en een bekende uit iedere generatie aan het woord laten (hetzij via film, hetzij op het spreekgestoelte) met de vragen: wat doe ik vandaag in het leven en wat heb ik gepresteerd? Wat heeft de Lod Lavki groep voor mij betekend? Hoe draag ik scouting mee in mijn verdere leven?

Dit biedt ook de perfecte gelegenheid om meteen de tentoonstelling te openen, eventueel voorzien van een gastspreker. Deze dag willen we in het begin van het scoutsjaar laten plaatsvinden, omdat het zwaartepunt op 2020 moet liggen en niet 2021. Omdat de jubileumdag zelf ook de opening van de tentoonstelling omvat (en evt. Het avondfeest dat

we ’s avonds kunnen geven, maar dat is afhankelijk van hoeveel de actieve leiding kan uitbesteden aan een catering).

o TENTOONSTELLING

(hoofd binnen de huidige leiding: Wout Bamps) – De tentoonstelling bestaat uit twee elementen: langs de ene kant willen we ons archief definitief op orde zetten. Dit stond al jaren te verkommeren in het jinlokaal. Het voorstel is om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen, en dit in KADOC te laten archiveren. Het zou ook een digitalisering van het archief betekenen, en kan een grote meerwaarde zijn voor (academisch) onderzoek naar het Vlaams jeugdwerk.

Anderzijds bestaat het comité tentoonstelling uit het op poten zetten van een interactieve en originele tentoonstelling die de eigenheid van de Lod Lavki-groep combineert met het aanspreken van een groot publiek.

o  AVONDFEEST

(hoofd binnen de huidige leiding: Anton Steegmans) – Het avondfeest zou een klassiek bal worden. Hier werden reeds offertes voor aangevraagd bij de Tiendschuur en de Pachthoeve.

o GROOT KAMP

(hoofd binnen de huidige leiding: Jonas Verding en Felix De Bruyne) – Voor het groot kamp van 2021 plannen Felix en Jonas een kamp in het Eiffelgebergte.

o PROMOTIE

(hoofd binnen de huidige leiding: Milo Berben en Pauwel Vuylsteke) - Een honderdste verjaardag kan niet zonder promotie doorgaan. Van het comité promotie verwachten we dat ze zich buigen over originele “stunts” en inkleding van het jaar. In plaats van een boek, dat we ieder jubileum al maken, leek het ons een goed idee om een soort stickeralbum te maken waarmee we onze mooiste foto’s in het archief als stickers laten drukken, en het verhaal van onze groep in een stickeralbum te gieten. Dit is een creatieve en interactieve manier om onze huidige leden in contact te brengen met onze geschiedenis.

3. Werkwijze, vervolg en verdere communicatie 

o  WERKWIJZE – Om alles werkbaar te houden en concreet aan de slag te gaan, wordt er in comités gewerkt. Voor ieder comité is er een vaste groep van stammers en actieve leiding die zich heeft aangemeld.

o COMITÉS – Er zijn nu vijf comités: (i) avondfeest, (ii) tentoonstelling, (iii) jubileumdag en coördinerend comité (iv) promotie (en sponsoring) en (v) een financieel comité, dat voornamelijk uit actieve leiding zal bestaan.

o CONTACTGEGEVENS – We hebben inmiddels ons adressenbestand al kunnen verdriedubbelen. Dit wil echter nog niet zeggen dat het werk erop zit. Dit deden we onder meer door de lancering van de website 100jaarlodlavki.be. Via de oud-groepsleiding hopen we nog op gaten uit te komen van gegevens.

Aan zij die reeds te kennen gaven mee te werken met een bepaald comité, werd een doodle gestuurd. Ieder comité is nu bezig met zijn samenkomsten vast te leggen voor het komende halfjaar. Wanneer alle data van vergaderingen vastliggen, wordt een “kalender” opgemaakt met de data dat ieder comité samen komt. Zo kunnen stammers die nog niet goed weten aan wat ze kunnen meehelpen, wel nog steeds naar iedere vergadering komen die voor hen goed uitkomt. We verwachten wel dat aan ieder idee een engagement verbonden is. De brainstorm-momenten zijn afgelopen, nu moet er gewerkt worden.

4. Ideeën en opmerkingen van de stam (in kort bestek)

Hieronder de meest gehoorde opmerkingen, ideeën en kritiek, kort samengevat.

o AVONDFEEST
Over het tijdstip van het avondfeest waren twee geluiden te horen. Enerzijds dacht een aantal stammers dat het te zwaar voor de actieve leiding zou zijn als zij na de jubileumdag ook nog het avondfeest in gang moesten zetten. Anderzijds biedt een avondfeest op dezelfde dag het voordeel van de duidelijkheid: één dag waarop alles gevierd wordt. Positief hieraan is eveneens dat stammers die van ver komen geen heel jaar op en af naar Hasselt aan het rijden zijn om de festiviteiten bij te wonen.

o ALGEMEEN

  1.  Een nachtwake/ontmoetingsmoment voorzien. Om terug meer bruggen te slaan met oud-stam, neemt iedere actieve leider het initiatief om een “oude knar” te contacteren om elkaar te leren kennen.

  2. Een besloten facebookgroep voor oude foto’s en om meer stammers te betrekken.

  3. Logistiek (verplaatsing materiaal voor recepties, avondfeest, etc.) is ook belangrijk en zal op termijn nog een apart comité worden.

  4. Er wordt opnieuw contact gezocht met de familie Van Winkel.

  5. Kritiek: stickers zijn een leuk idee maar het vervaagt het basisidee. Misschien meer focussen op de kern.

  6. De comitévergaderingen moeten opengesteld worden voor alle stammers, zodat heren die geëngageerd zijn niet worden uitgesloten omdat ze zich misschien niet vaak genoeg kunnen vrijmaken.

  7.  De aandacht moet op bijzondere stammers liggen. Het groot verhaal van ons jubileum moet zijn dat scouting een unieke invloed heeft.

  8.  Een mooie locatie voor een receptie is de tuin van het oud gerechtsgebouw en het gouverneurshuis.

  9. Een constructie voor het stadhuis zou een mooie extra zijn.